פרק דמוקרטי

תוכן עניינים לפרק דמוקרטי (לפי רשימת נושאים של הפיקוח, נושאים 9-20) 

מהי דמוקרטיה? ערכים, עקרונות ומאפיינים של משטר דמוקרטי

9. עקרון 'שלטון העם':

דמוקרטיה ישירה, ודמוקרטיה עקיפה/ייצוגית, משאל עם.

תנאי יסוד לבחירות דמוקרטיות: כלליות, חשאיות, מחזוריות, שוות, מאפשרות התמודדות חופשית.

שיטת הבחירות בישראל ומרכיביה: רשימתית, יחסית, ארצית. (ללא השוואה לשיטות בחירות אחרות)

 

10 . תפיסות דמוקרטיות:

דמוקרטיה ליברלית אינדיבידואלית, גישה של דמוקרטיה רפובליקנית, גישה של דמוקרטיה רב-תרבותית.

 

11 . תרבות פוליטית דמוקרטית

תרבות פוליטית, עקרון הסובלנות, עקרון הפלורליזם, עקרון ההסכמיות.

 

12 . עקרון הכרעת הרוב ושמירה על זכויות המיעוט:

עקרון הכרעת הרוב, עריצות הרוב.

 

13 . זכויות האדם והאזרח:

חירות ושוויון כערכי יסוד.

רעיון הזכויות הטבעיות.

זכויות טבעיות זכויות האדם הבסיסיות: זכות לחיים ובטחון, זכות לקניין, הליך הוגן, הזכות לחירות ונגזרותיה, הזכות

לשוויון; אפליה- הבחנה- העדפה מתקנת, הזכות לכבוד ונגזרותיה.

זכויות פוליטיות/ זכויות אזרח: הזכות לבחור ולהיבחר, חופש ההפגנה והמחאה, חופש ההתאגדות הפוליטית.

זכויות חברתיות וכלכליות: זכות לקיום בכבוד- רמת חיים בסיסית, זכות לבריאות וטיפול רפואי, זכות לדיור, זכות

לחינוך, זכויות עובדים ותנאי עבודה.

זכויות קבוצתיות/ תרבותיות: יש ללמד דוגמאות לזכויות קבוצה שונות כגון: הזכות לשפה, הזכות לייצוג, הזכות לחינוך,

הזכות לקיום מצוות הדת וחופש פולחן.

 

14 . חובות האדם כאדם וחובות האדם כאזרח.

זכויות מתנגשות. קשר בין חובות וזכויות.

 

15 . גישות כלכליות חברתיות במדינה הדמוקרטית:

יובהר הרצף בין הגישה הליברלית לגישה הסוציאל-דמוקרטית.

 

16 . גלובליזציה

 

17 . עקרון הגבלת השלטון:

עקרון הגבלת השלטון.

עקרון הפרדת רשויות.

חוקה (לא כולל חוקה פורמאלית וחוקה מטריאלית).

מנגנוני פיקוח מוסדיים ומנגנוני פיקוח חוץ-מוסדיים.

 

18 . עקרון שלטון החוק:

סוגי הפרות חוק ועבריינות: עבריינות שלטונית, עבריינות פוליטית/אידיאולוגית.

מקרים בהם יש ספק, מחלוקת או מתח בשאלת המחויבות לציות לחוק: סירוב לציית לחוק מטעמי מצפון ואידיאולוגיה,

פקודה בלתי חוקית בעליל.

 

19 . זכות הדמוקרטיה להגן על עצמה מפני איומים על שיטת המשטר ועל אופי המדינה (במקרה של ישראל כמדינה –

יהודית ודמוקרטית) דמוקרטיה מתגוננת.

 

20 . ביטחון ודמוקרטיה:

זכות המדינה להגן על עצמה ועל אזרחיה מפני איומים על הביטחון חקיקת חירום, מעצר מנהלי.

הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות